10, 11ஆம் வகுப்பு மற்றும் 12ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு அட்டவணை

10, 11ஆம் வகுப்பு மற்றும் 12ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு அட்டவணை

தமிழகத்தில், 10ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு மார்ச் 16ம் தேதி முதல் ஏப்ரல் 20ம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ளது. 11வது பொதுத்தேர்வு மார்ச் 7ம் தேதி தொடங்கி ஏப்ரல் 16ம் தேதிவரை நடைபெறுகிறது. 12ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு மார்ச் 1ம் தேதி முதல் ஏப்ரல் 6ம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ளது. இதோ அதன் அட்டவணை உங்கள் கவனத்திற்காக

 
10ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு அட்டவணை
மார்ச் – 16: தமிழ் முதல் தாள்
மார்ச் – 21: தமிழ் இரண்டாம் தாள்
மார்ச் – 28: ஆங்கிலம் முதல் தாள்
ஏப்ரல் – 4: ஆங்கிலம் இரண்டாம் தாள்
ஏப்ரல் – 10: கணிதம்
ஏப்ரல் – 12: விருப்பமொழி தேர்வு
ஏப்ரல் – 17: அறிவியல்
ஏப்ரல் – 20: சமூக அறிவியல்

11வது பொதுத்தேர்வு அட்டவணை
மார்ச் – 7: தமிழ் முதல் தாள்
மார்ச் – 8: தமிழ் இரண்டாம் தாள்
மார்ச் – 13: ஆங்கிலம் முதல் தாள்
மார்ச் – 14: ஆங்கிலம் இரண்டாம் தாள்
மார்ச் – 20: கணிதம், உயிரியல், நுண்ணுயிரியல்,
ஊட்டச்சத்து மற்றும் உணவு முறை தேர்வு
மார்ச் – 23: வணிகவியல், மனை அறிவியல், புவியியல்
மார்ச் – 27: இயற்பியல், பொருளியல்
ஏப்ரல் – 3: வேதியியல், கணக்குப்பதிவியல், தொழில்முறை கணக்குப்பதிவியல்
ஏப்ரல் – 9: உயிரியல், வரலாறு, தாவிரவியல், வணிக கணிதம்
ஏப்ரல் – 13: தொடர்பு ஆங்கிலம், நெறிமுறையியல், கணினி அறிவியல், உயிர் வேதியியல்
ஏப்ரல் – 16: அரசியல் அறிவியல், நர்சிங் பொது, புள்ளியியல்

12ஆம் வகுப்பு பொது தேர்வு அட்டவணை
மார்ச் – 1: தமிழ் முதல் தாள்
மார்ச் – 2: தமிழ் இரண்டாம் தாள்
மார்ச் – 5: ஆங்கிலம் முதல் தாள்
மார்ச் – 6: ஆங்கிலம் இரண்டாம் தாள்
மார்ச் – 9: வணிகவியல், மனை அறிவியல், புவியியல்
மார்ச் – 12: கணிதம், உயிரியல், நுண்ணுயிரியல், ஊட்டச்சத்து மற்றும் உணவு முறை தேர்வு
மார்ச் – 15: அரசியல் அறிவியல், செவிலி, புள்ளியியல்
மார்ச் – 19: இயற்பியல், பொருளியல்
மார்ச் – 26: வேதியியல், கணக்குப்பதிவியல், தொழில்முறை கணக்குப்பதிவியல்
ஏப்ரல் – 2: உயிரியல், வரலாறு, தாவிரவியல், வணிக கணிதம்
ஏப்ரல் – 6: தொடர்பு ஆங்கிலம், இந்திய கலாச்சாரம், கணினி அறிவியல், உயிர் வேதியியல், மேம்பட்ட தமிழ் மொழி தேர்வு.